​​

Human Capital

Continue innovatie en kennisontwikkeling is voor de creatieve industrie van groot belang om de technologische en marktontwikkelingen te kunnen volgen. Bovendien veranderen technologische versnelling en disruptie de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Human capital is een kritieke succesfactor om de topsectoren economisch gezien te laten groeien. Niet alleen sector overstijgende, generieke vaardigheden, maar ook specifieke skills moeten blijvend aan ontwikkeling onderhevig zijn. De topsectoren willen onderling en met partners – zoals bedrijven, kennis en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen – samenwerken aan human-capital vraagstukken. In de Human Capital Agenda’s van de topsectoren staat de discrepantie tussen en de enorm snel veranderende behoefte van bedrijven aan voldoende en goed opgeleid personeel en de beschikbaarheid van deze mensen, centraal. Daarbij spelen ook de ontwikkelmogelijkheden voor professionals zelf een belangrijke rol: hoe kunnen zij zich (toekomstgericht) blijven ontwikkelen? In de Human Capital Roadmap staan de speerpunten op het gebied van human capital voor de topsectoren beschreven, met enkele activiteiten van specifiek de topsector Creatieve Industrie, wiens professionals ook in andere sectoren werken. De topsector creatieve industrie pleit voor stimulering van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’-cultuur.

Ook in 2018 continueren de topsectoren en Team ICT hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018.

Learning community

Learning communities
In Learning Communities kunnen Leven Lang Ontwikkelen mogelijk maken op een zo laagdrempelige manier “leren door doen”. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik over ‘Learning Communities’ (bestaand uit de delen Investeringsagenda, Onderzoeksagenda, Onderzoeksrapport en Regionale voorbeelden). In Learning Communities worden werken, leren en innoveren aan elkaar verbonden waardoor zowel experienced en young professionals als studenten op alle opleidingsniveau’s (MBO-HBO-WO) zich continu kunnen ontwikkelen in een snel veranderende wereld. Vanuit de diverse topsectoren willen we daarom bestaande samenwerkingsverbanden (zoals field en living labs) versterken om zich verder te ontwikkelen tot Learning Communities danwel nieuwe communities laten ontstaan.

Living labs, fieldlabs en andere experimenteerruimtes
De creatieve industrie kenmerkt zich door een aanpak waarin experimenteren centraal staat. Samen voeren we innovatieve projecten uit die zich richten op de ontwikkeling, inzet en impact van ontwerp, interactieve media en allerlei diensten en producten. Nieuwe business- en verdienmodellen en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en onderzocht. Samen ontwikkelen we ook creatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Denk daarbij aan gezondheids- en leefstijlvraagstukken, het bevorderen van duurzaam gedrag en sociale cohesie en de beleving van cultuur en erfgoed. Living labs, fieldlabs of andere experimenteerruimtes en faciliteiten zijn een aantrekkelijke vorm om in korte ‘runs’ nieuwe toepassingen met nieuwe technologie en kennis te ontwikkelen en testen. Door te experimenteren in fieldlabs waar kennis uit het HBO, TNO en de universiteiten kan worden ingezet, krijgt de creatieve industrie toegang tot nieuwe kennis en de mogelijke toepassingen ervan. In living labs kunnen vervolgens de diverse niveau’s waaronder het MBO experimenteren met de kennis opgedaan in wetenschappelijk onderzoek.

Centers of Expertise en voor innovatief vakmanschap
De Creatieve Centers of Expertise (CoE) en de Creatieve Centra voor innovatief vakmanschap (CIV) leggen verbindingen tussen hoger en middelbaar beroepsonderwijs, onderzoek en bedrijven in de creatieve industrie. Zij zijn hierin succesvol en zij kunnen bovendien een essentiële rol spelen in het opzetten van learning communities.

Duurzame inzet via samenwerking en stimulerende maatregelen
Maatschappelijke uitdagingen en economische groei vragen om innovatie. Specifiek voor de creatieve industrie is de ontwikkeling van collectieven van ZZP’ers en micro MKB’ers (tot 10FTE) hiertoe van groot belang om het verschil te kunnen maken. Hoe zouden leerfondsen danwel leervouchers voor deze kleinschalige bedrijvigheid kunnen bijdragen aan het vrijmaken van tijd en geld voor een leven lang ontwikkelen? Bovendien pleit de topsector creatieve industrie voor wetgeving die erkent dat er grote verschillen bestaan tussen branches, soorten arbeidsrelaties en voorkeuren van mensen. Wetgeving die ruimte biedt voor maatwerk in plaats van ‘one size fits all’

Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Op verzoek van de minister van OCW hebben alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector opgesteld. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur. De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.